Solos เป็นซีรีส์ตอนจบตอนเจ็ดตอนที่บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันเจ็ดเรื่อง ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะออกเดินทางสู่อนาคตที่ไม่รู้จักอย่างน่าตื่นเต้น และพวกเขาจะยอมรับว่าเราทุกคนเชื่อมโยงกันผ่านประสบการณ์ของมนุษยชาติแม้ในช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวที่สุดของเรา